Polish Graphic Design
Back

Regulamin świadczenia usług kursów online

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z serwisów online prowadzonych przez firmę Design-Crit, Ludna 7/19, Warszawa 00-405, nip: 522-232-56-79 pod adresami:
– www.polishgraphicdesign.uscreen.io
– www.know-how.design
– www.knowhowdesign.co
– www.know-how-design.co
– www.know-how-design.com
– www.graphic-design-lab.com

Design-Crit udostępnia Regulamin nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisów, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Jest on dostępny na stronach:
– www.polishgraphicdesign.uscreen.io
– www.know-how.design
– www.knowhowdesign.co
– www.know-how-design.co
– www.know-how-design.com
– www.graphic-design-lab.com

Kontakt ze Serwisem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej:
– info@polishgraphicdesign.com
– talks@polishgraphicdesign.pl

Słownik

Właściciel Serwisu – właścicielem serwisów dostępnych pod adresami:
– www.polishgraphicdesign.uscreen.io
– www.know-how.design
– www.knowhowdesign.co
– www.know-how-design.co
– www.know-how-design.com
– www.graphic-design-lab.com
jest Design-Crit z siedzibą na ul. Ludna 7/19 w Warszawie, kod pocztowy 00-405, nip: 522-232-56-79

Serwis – serwisy internetowe oferujący m.in. realizację procesu edukacji dostępne pod adresami:
– www.polishgraphicdesign.uscreen.io
– www.know-how.design
– www.knowhowdesign.co
– www.know-how-design.co
– www.know-how-design.com
– www.graphic-design-lab.com
W ramach serwisów prowadzona jest sprzedaż płatnych wykładów, kursów i filmów edukacyjnych w trybie online. Ponadto prowadzony jest program partnerski i udostępniane są płatne lub darmowe filmy i pliki online. Serwisy pozostawią sobie prawo do zmiany oferowanych produktów. Serwisy pozostawia sobie prawo do sprzedaży licencji na dostęp do sprzedawanych w ramach Serwisu produktów.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług (regulamin Serwisu) dotyczy usług i produktów oferowanych Klientom w Serwisach pod adresami:
– www.polishgraphicdesign.uscreen.io
– www.know-how.design
– www.knowhowdesign.co
– www.know-how-design.co
– www.know-how-design.com
– www.graphic-design-lab.com

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w serwisie i posiadająca Konto Klienta, które zostało aktywowane przez Administratora.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Użytkownik – Klient korzystający Kursów, czyli z wykładów i filmów online i innych produktów, do których musi otrzymać dostęp. W rozumieniu tego Regulaminu Użytkownik jest traktowany jak Konsument w pojęciu Kodeksu Cywilnego.

Licencja – czasowe uprawnienie Klienta do korzystania z kursów, filmów i plików i innych produktów zamieszczonych w Serwisach. Warunkiem uzyskania Licencji jest uprzednie złożenie zamówienia i opłacenie Licencji.

Licencjodawca – autor treści cyfrowych umieszczonych w Nagraniach i Plikach ma wyłączne prawo udzielenia licencji na jego stosowanie.

Licencjobiorca – osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca legalnie nabyty dostęp do treści udostępnionych w Serwisach i prowadzonym w ramach Serwisów.

Kursy – kursy online dostępne jedynie cyfrowo. Dostęp do serwisu następuje po rejestracji i zalogowaniu się, natomiast do płatnych po rejestracji, uiszczeniu opłaty i zalogowaniu się. Częścią integralną Kursu są Nagrania i Pliki. Warunkiem uzyskania dostępu do treści kursów płatnych jest zaksięgowanie wpłaty.

Nagrania i Pliki – treści cyfrowe o charakterze edukacyjnych będące częścią Kursów i zamieszczone w Serwisach.

Program Partnerski – System Partnerski służy promowaniu (reklama) przez Partnerów produktów i usług oferowanych w Serwisie. Na udostępnionej przez Partnerów powierzchni stron internetowych lub poprzez inne narzędzia informatyczne pozostające w dyspozycji Partnerów.

Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim serwis realizuje zamówienie.

Płatności i Systemy Płatność – metoda opłaty za kurs online za pośrednictwem systemów płatności Przelewy24, ApplePay, Stripe, PayPal, CheckoutPage.co i EasyCart.

Administrator Serwisu – administratorem serwisu jest Design-Crit z siedzibą na ulicy Ludna 7/19 w Warszawie, kod pocztowy 00-405, nip: 522-232-56-79.

Właściciel Serwisu – właścicielem serwisów jest Design-Crit z siedzibą na ul. Ludna 7/19 w Warszawie, kod pocztowy 00-405, nip: 522-232-56-79.

Adres Mailowy Właściciel Serwisów – adresy pocztowe:
– info@polishgraphicdesign.com
– talks@polishgraphicdesign.pl

Adres Mailowy Administrator Serwisów – adresy pocztowe:
– info@polishgraphicdesign.com
– talks@polishgraphicdesign.pl

Przepisy

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)

Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.)

§1. Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania i korzystania z produktów oferowanych w Serwisach prowadzonych przez firmę Design-Crit, czyli Właściciela Serwisów.

2. Przystąpienie do korzystania z Serwisów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronach Serwisów.

4. Akceptacja Regulaminu przez Uczestnika następuje przy składaniu zamówienia.

5. Warunkiem korzystania ze Serwisów i zamieszczonych tam produktów jest każdorazowo akceptacja niniejszego Regulaminu.

§2. Kursy, wykłady, filmy online

1. W Serwisach Klient może zamówić Licencję na korzystanie w określonym czasie z Kursów składających się z Nagrań i Plików oraz innych treści znajdujących się w ofercie Serwisów.

2. W Serwisie dostępne są kursy, filmy i pliki płatne oraz kursy, filmy i pliki  darmowe. Nagrania i kursy płatne są dostępne dla Użytkownika po tym, jak zarejestruje się, dokona opłaty, a ta opłata zaksięguje się na koncie Serwisu lub systemie płatności obsługiwane przez Serwisy.

3. Dostęp do kursów, filmów i plików jest możliwy tylko na Serwisach.

4. Prowadzący dokonuje zmiany oferty kursów, filmów i plików w drodze jego niezależnej decyzji zarówno pod względem ich odpłatności, jak i tematyki.

5. Użytkownik po dokonaniu opłaty za kursy, filmy lub pliki uzyskuje dostęp w formie, w jakiej kursy, filmy lub pliki są w tym momencie opublikowane. Równocześnie Użytkownik, zamawiając i opłacając kursy, filmy lub pliki, zgadza się na korzystanie z serwisów, wiedząc, że może nastąpić zmiana wersji kursów, filmów lub plików, do którego wykupił dostęp. Zmiana może dotyczyć w szczególności tematyki filmów lub plików, struktury kursu, wykorzystanych materiałów graficznych i treści.

6. Jeśli nie jest inaczej określone w opisie filmu i kursu, dostęp do filmów i kursu online płatnego trwa aż do momentu jego usunięcia lub cofnięcia rejestracji Użytkownikowi zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu, lub zmiany filmu i kursu na kurs odpłatny.

7. Prowadzący Serwisy zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii kursów, filmów lub plików z bezpłatnych na płatne i odwrotnie.

8. Płatności za kursy, filmy lub pliki są dokonywane za pomocą Systemu Płatności oraz przelew bankowy.

9. Użytkownik w dowolnym momencie może się wyrejestrować i w związku z jego decyzją utracić dostęp do oferowanych kursów, filmów lub plików.

10. Korzystanie z kursów, filmów lub plików odbywa się poprzez logowanie do strony, za pomocą przeglądarki internetowej. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie kursu on-line.

11. Użytkownik zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia obiektywnych utrudnień technicznych, między innymi z uwagi na działanie siły wyższej. Prowadzący Serwisy dołoży starań, aby powstałe utrudnienia techniczne możliwie szybko usunąć.

§3. Kursy, filmy i pliki – kwestie prawne

1. W przypadku złamania regulaminu istnieje możliwość cofnięcia rejestracji Użytkownika w szczególności w przypadkach łamania powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

2. Prowadzący Serwisy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z kursów, filmów lub plików w szczególności nie odpowiada za podjęte decyzje prawne, finansowe lub biznesowe na podstawie zawartych w kursach informacji.

3. Właściciel Serwisów nie ponosi również odpowiedzialności za podjęte decyzje przez Użytkowników kursów, nawet jeśli podane w kursach dane lub informacje okazały się błędne.

4. Uczestnik ma możliwość zapoznania się z polityką prywatności opublikowaną pod adresem: https://www.polishgraphicdesign.com/terms-conditions/privacy-policy

§4. Wymogi techniczne

1. Korzystanie ze wszystkich możliwości Serwisów wymaga włączenia obsługi plików cookies (ciasteczek).

2. Wymogi techniczne:
- dostęp do Internetu,
- aktualna przeglądarka: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome,
- aktywne konto e-mail umożliwiające rejestrację,
- możliwość dokonywania płatności poprzez udostępnione przez Serwis systemy płatności.

§5. Program Partnerski – ograniczenia

1. Właściciel Serwisów nie nawiąże współpracy z Partnerami oferującymi powierzchnię reklamową na stronach internetowych lub innych narzędziach o charakterze informatycznym, na których publikowane są treści niezgodne z prawem polskim.

2. Właściciel Serwisów nie bierze odpowiedzialności za treści opublikowane, na stronie internetowej lub na innych narzędziach o charakterze informatycznym, należących do Partnera. W szczególności nie bierze odpowiedzialności za opublikowane tam niezgodne z prawem polskim treści.

3. W przypadku gdy Partner opublikuje, na stronie internetowej lub na innym narzędziach o charakterze informatycznym należących do Partnera, treści niezgodnych z prawem Polski współpraca z takim Partnerem zostaje rozwiązana w trybie natychmiastowym.

4. Właściciel Serwisów pozostawia sobie prawo do wyboru Partnerów i odrzucenia wybranych zgłoszeń bez podania przyczyny odmowy współpracy.

§6. Zamówienie Licencji

1. W Serwisach Klient może zamówić Licencję na korzystanie w określonym czasie z kursów, filmów lub plików oraz treści znajdujących się w ofercie Serwisów. Kwestie szczegółowe dotyczące korzystania z licencji można ustalić za pomocą Adresu Mailowego Administratora lub Właściciela Serwisów.

§7. Sposób dokonania płatności za produkty

1. Płatności za Licencje do kursów, filmów i plików w Serwisach dokonuje się za pomocą Systemów Płatności.

2. Podczas transakcji dokonywanych z osobami prawnymi Właściciel Serwisów stosuje się do wymaganych w Polsce procedur dotyczących podatku VAT.

§8. Sposób dokonania płatności

1. Uczestnik może opłacić zamówienie Licencji za pomocą przelewu zrealizowanego przez System Płatności obsługujące również płatności kartą kredytowe oraz debetowe i przelewem bankowym.

2. Licencja do kursów, filmów i plików jest uruchomiana po zaksięgowaniu środków na koncie Serwisach.

3. Serwisy wystawia automatycznie rachunek-fakturę Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§9. Obowiązki licencjobiorcy

1. Licencjobiorca zobowiązuje się do zainstalowania, używania, wyświetlania lub w inny sposób korzystania tylko z jednej licencji nagrania, lub pliku dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze, stacji roboczej, terminalu lub innym cyfrowym urządzeniu elektronicznym.

2. Części składowe nagrań i plików nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż na jednym komputerze.

§10. Zakres korzystania z oprogramowania

1. Licencjobiorca nie może dokonać usunięcia lub zasłonięcia znaków towarowych umieszczonych w odtwarzanych nagraniach, lub pobieranych plikach.

2. Zabrania się dokonywania zmian w odtwarzanych nagraniach lub pobieranych plikach, w tym także w celu usunięcia z niego błędów.

3. Licencjodawca udziela niewyłącznej licencji na użytkowanie jednej kopii nagrania lub pobieranego plikach osobie fizycznej, lub osobie prawnej.

4. Istnieje możliwość zakupu licencji dla kilku podmiotów, wtedy każda z licencji będzie dotyczyła odrębnej osoby fizycznej lub osoby prawnej.

5. Licencjodawca nie jest uprawniony do udzielania sublicencji osobom trzecim. W tym znaczeniu nie stanowi różnicy czy są osobami trzecimi są osoby fizyczne, czy osoby prawne.

6. Licencja nie oznacza przeniesienia prawa własności nagrań lub pobieranych plikach, lub praw do znaków towarowych na licencjobiorcę.

7. Nagrania i pliki nie podlegają: odsprzedaniu, wynajęciu, wydzierżawieniu, kopiowaniu, użyczeniu lub przekazaniu ani w części, ani w całości, osobom trzecim. Dotyczy to zarówno przekazania odpłatnego, jak i nieodpłatnego w żadnej formie prawnej lub w jakikolwiek inny sposób.

8. Nagrania i pliki nie podlegają również: dekompilowaniu, zmieniani lub innej ingerencji poza przewidzianym przez licencjodawcę sposobem używania oprogramowania. Zabronione jest tworzenie nagrań i plików pochodnych, tłumaczenia lub wprowadzanie zmian.

§10. Pozostałe zapisy dotyczące Licencji

1. Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, oraz postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego pliku, oraz typ pliku.

2. Po otrzymaniu przez Serwisy potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Serwis prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania w Serwisach, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie odtwarzania kursów, filmów i plików na podstawie Licencji.

3. W przypadku gdy realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Serwisy informuje o tym Klienta, przesyłając informację na adres e-mail używany przez Klienta do logowania w Serwisach. W przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Serwisy dokonają zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

4. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień, jeżeli przyczyna leży wyłącznie po stronie Klienta. Np. przepełniona skrzynka mailowa, podany błędny adres czy ograniczenia w otrzymywaniu informacji drogą mailowa.

5. Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli: odtwarzany lub pobrany plik jest uszkodzony, odtwarzany lub pobrany plik nie uruchamia się (pomimo spełnienia wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku), odtwarzany lub pobrany plik nieodpowiadań opisowi, lub jest niekompletny, w ciągu 12 godzin od dokonania płatności nie zostanie Klientowi udostępnia możliwość odtwarzania, lub pobrania pliku.

6. Klient powinien zgłosić reklamację, przesyłając wiadomość na Adres Właściciela lub Administrator Serwisów podając numer zamówienia, swój adres e-mail oraz powód reklamacji.

7. Termin rozpatrzenia Reklamacji wynosi 14 dni od jej wpłynięcia.

§10. Naruszenie warunków licencji

1. 1. W przypadku naruszenia przez licencjobiorcę warunków licencji ponoszą odpowiedzialność karną zgodnie z powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

2. Nie wyłącza to odpowiedzialności odszkodowawczej licencjobiorcy wobec licencjodawcy.

§10. Długość trwania Licencji

1. Czas trwania i obowiązywanie Licencji jest oznaczony na stronie oferującej sprzedaż danej Licencji.

2. W trakcie korzystania przez Klienta z Licencji może on dowolną ilość razy odtwarzać nagrania i pobierać udostępnione plik.

3. Klient nie może udostępniać treści pozyskanych drogą uzyskanej licencji podmiotom trzecim.

§10. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

1. Konsumenta ma prawo do odstąpienia od umowy, jeśli wartość merytoryczna Kursów online nie jest zgodna z programem i informacjami, jakie Konsumenta otrzymała w treści Serwisów oraz zapowiedziach i reklamach Kursu.

2. Klient może zwrócić się do Administratora Serwisów z prośbą o zwrot ceny Licencji za pomocą Adresu Właściciela lub Administratora Serwisów.

3. Warunkiem zwrotu jest opisanie przyczyn niezadowolenia z jakości materiałów w formularzu przesłanym przez Administratora Serwisów.

4. Zgłoszenia zwrotu będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia prośby o zwrot.

5. Zwrot ceny Licencji będzie dokonany za pomocą Systemów Płatności na kartę lub konto bankowe, z którego był dokonany pierwotny zakup, w terminie 14 dni od zgłoszenia prośby o zwrot.

§10. Reklamacje

1. Klient może reklamować zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisów, zgłaszając dysfunkcje Serwisu za pośrednictwem Adresu Administratora Serwisów.

2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Serwis zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisów lub bezpośrednio przez Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisów, a także dokonywania zmian i oddziaływania w każdy inny sposób na stronę techniczną w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta, lub Serwisów.

§11. Siła wyższa

1. W przypadku braku dostępu do wykupionych produktów w szczególności Kursów online z uwagi na wystąpienie zjawisk określanych jako siła wyższa w szczególności, lecz nie wyłącznie: wojna, działania wojenne, rebelia, terroryzm, rewolucja, bunt, niepokoje, zamieszki, wystąpienie klęski żywiołowej takiej jak trzęsienia ziemi, huraganu i innych wyłącza to odpowiedzialność Właściciela Serwisów za niewywiązanie się z umowy w zakresie określonym obowiązującymi w Polsce przepisami prawa w szczególności Kodeksem Cywilnym (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93 wraz z późn. zm.).

2. Właściciel i Administrator Serwisów ma obowiązek powiadomić Uczestników o wystąpieniu zjawiska określanego jako siła wyższa oraz o jego ustąpieniu i przywrócić możliwość korzystania z wykupionych treści.

§11. Ochrona danych osobowych

1. 1. Stosownie do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) informujemy, że Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel Serwisów. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umów oraz wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Zakres przetwarzania i czas przechowywania wynika z regulacji prawnych. Każda osoba fizyczna ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczania przetwarzania, przesyłając wniosek na Adres Właściciela lub Administrator Serwisów. Można również złożyć skargę do organu nadzorującego.

2. Logując się na Serwisach, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela Serwisów w ramach obowiązującego prawa.

3. Użytkownik potwierdza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania, oraz że podanie danych jest dobrowolne.

4. Uzyskane dane nie będą ujawniane i przekazywane osobom trzecim, z pominięciem sytuacji, gdy przekazanie danych jest wymagane przepisami i powszechnie obowiązującego prawa.

5. Akceptując postanowienia Regulaminu, Użytkownik przyjmujedo wiadomości, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn.zm.) Właściciel Serwisów może przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany oraz rozwiązania stosunku prawnego, konieczne ze względu na właściwość świadczonej drogą elektroniczną usługi, tj. jego.: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego.

§11. Postanowienia końcowe

1. 1. Ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie. Dopiero gdy tryb polubowny okaże się niewystarczający, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Pozwanego.

2. W przypadku problemów z dostępem do opłaconych produktów Użytkownik niezwłocznie zgłosi to na Adres Właściciela lub Administrator Serwisów.

3. Reklamacje zgłoszone przez Użytkowników związane z działaniem Serwisów należy kierować na Adres Właściciela lub Administrator Serwisów.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich wpłynięcia na wskazany adres.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronach Serwisów. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

8. Właściciel Serwisów zastrzega sobie prawo do zmiany adresu, pod jakim są publikowane Kursy online. W takim wypadku Właściciel Serwisów nie jest zobowiązany do przedstawienia powodu takiej zmiany.

9. Właściciel Serwisów zastrzega sobie prawo do zmiany wersji kursów, filmów lub plików. Zmiana może dotyczyć w szczególności tematyki filmów lub plików, struktury kursu, wykorzystanych materiałów graficznych i treści. W takim wypadku Właściciel Serwisów nie jest zobowiązany do przedstawienia powodu takiej zmiany.

10. Właściciel Serwisów zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia kursów, filmów lub plików. W takim wypadku Właściciel Serwisów przedstawi powodu takiej zmiany Użytkownikom. W takim wypadku także Administrator Serwisów dokona zwrotu kosztów Licencji Użytkownikowi za pomocą Systemów Płatności.

11. Właściciel Serwisów zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisów na czas nieokreślony celem jego modernizacji, lub naprawy.

§11. Akceptacja Regulaminu i zmiany w Regulaminie

1. Właściciela Serwisów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie bez podania przyczyny.

2. Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisów.

3. Warunkiem korzystania ze Serwisu jej akceptacja jego Regulaminu przez Użytkownika.