Polish Graphic Design
Back

Regulamin

Polish Graphic Design Workshops i Know How Design

§1 Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu kursu Polish Graphic Design Workshops i Know How Design mają zastosowanie wobec Uczestników kursów Polish Graphic Design Workshops i Know How Design, które są planowane i odbywają się od stycznia 2021 r. do grudnia 2022, na terenie Polski. Regulamin określa podstawowe warunki świadczenia usług przez Organizatora w czasie Wydarzenia pod nazwą Polish Graphic Design Workshops i Know How Design, warunki uczestnictwa w Wydarzeniu, płatności oraz zasady organizacyjne, a w tym prawa i obowiązki Uczestników.

Organizatorem kursu Polish Graphic Design Workshops i Know How Design jest Marcin „Rene” Wawrzkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Design-Crit”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludna 7, 00-405 Warszawa, NIP 5222325679, REGON 141573241; e-mail: info@polishgraphicdesign.com.

§ 2. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:

1. Organizator – oznacza Marcina „Rene” Wawrzkiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Design-Crit”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Ludna 7, 00-405 Warszawa, NIP 5222325679, REGON 141573241; e-mail: info@polishgraphicdesign.com.

2. Bilet – elektroniczny dokument potwierdzający uprawnienie wskazanej z imienia i nazwiska osoby do wzięcia udziału w Wydarzeniu, którego czas i miejsce zostało wskazane na Bilecie. Bilety w wersji elektronicznej (w formacie PDF) są tożsame z biletami w formie dokumentu.

3. Wydarzenie – oznacza Wydarzenie pod nazwą Polish Graphic Design Workshops i Know How Design w postaci warsztatu, które są planowane i odbywają się do stycznia 2021 r. do grudnia 2022, na terenie Polski, na którą wstęp ma Uczestnik, który kupił Bilet.

4. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uczestnicząca w Wydarzeniu po uprzednim zakupie Biletu.

5. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Wydarzenia.

§3. Zasady uczestnictwa

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest płatne.

2. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest rejestracja udziału oraz zakup Biletu na Wydarzenie przez Uczestnika poprzez stronę https://www.polishgraphicdesign.com.

3. Rejestracja udziału w Wydarzeniu jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Organizatorem na uczestnictwo w Wydarzeniu. Rejestracja udziału oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także powstanie zobowiązania do dokonania płatności za zamówiony rodzaj Biletu. Przed dokonaniem rejestracji każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Zakup biletu oraz rejestracja na wydarzenie odbywa się drogą elektroniczną przez wejście na stronę https://www.polishgraphicdesign.com i wybór odpowiedniej podstrony, oraz opcji umożliwiającej zakup Biletu. W celu zakupienia Biletu należy wypełnić formularz rejestracyjny, który wymaga podania następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres rozliczeniowy i adres e-mail.

5. Bilet jest dokumentem w formie elektronicznej i jest dostarczany zawierającemu umowę w formacie PDF na adres e-mail podany podczas zakupu Biletu po dokonaniu płatności.

6. Zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu jest niezbędnym warunkiem zakupu biletu.

7. Zawierający umowę Uczestnik jest zobowiązany do sprawdzenia danych uwidocznionych na Bilecie z danymi wprowadzonymi podczas jego zakupu. Ceny Biletów są zależne od terminów i przypisane indywidualnie dla poszczególnych dat zakupu.

8. Ceny te są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług.

9. Opłaty za zakup Biletu są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę płatności, który udostępnia następujące formy płatności:
a) karta płatnicza
b) płatność z wykorzystaniem systemu Stripe
c) płatność z wykorzystaniem systemu PayPal
d) płatność z wykorzystaniem systemu EasyCart
e) płatność z wykorzystaniem systemu CheckoutPage
f) przelew bankowy

10. Organizator nie odpowiada za bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych na stronach zewnętrznych operatora płatności, którego regulamin reguluje odpowiedzialności operatora płatności w tym zakresie.

11. Zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), zawierającemu umowę nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem.

12. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu uiszczonej opłaty za Bilet. Organizator zwróci Uczestnikowi pełną kwotę zapłaconą za Bilet na konto bankowe wskazane przez zawierającego umowę. Organizator zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników o odwołaniu Wydarzenia poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://www.polishgraphicdesign.com oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez uczestnika adres przy rejestracji.

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub miejsca, w których odbędzie się Wydarzenie. Jeśli powód zmiany wynika z nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od Organizatora, w takiej sytuacji Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania zwrotu uiszczonych opłat za Bilety. Organizator zaproponuje rekompensatę za zapłacony za Bilet w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia takiej zmiany. Organizator zobowiązany jest poinformować wszystkich Uczestników o zmianie miejsca lub terminu Wydarzenia co najmniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem w innym terminie bądź w innym miejscu poprzez zamieszczenie informacji na stronie https://www.polishgraphicdesign.com oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na podany przez uczestnika adres przy rejestracji.

14. Udział w Wydarzeniu przysługuje osobie posiadające ważny Bilet na Wydarzenie.

15. Uczestnik ma obowiązek okazać zakupiony Bilet, przed wejściem na Wydarzenie.

16. Uczestnik kupujący Bilet jest uprawniony do odsprzedawania, darowania bądź przekazania Biletu osobie trzeciej.

17. Organizator ma prawo nie dopuścić Uczestnika do udziału w Wydarzeniu, w przypadku gdy nie uiścił on opłat bądź nie wykupił Biletu uprawniającego do udziału w Wydarzeniu, w terminie określonym przez Organizatora.

18. Rejestracja udziału w Wydarzeniu oraz zakupy biletów przecz Uczestników przyjmowane są do dnia poprzedzającego dane Wydarzenie. Organizator zastrzega, że liczba biletów jest ograniczona. W przypadku sprzedaży całej puli dostępnych Biletów Organizator zobowiązuje się opublikować stosowną informację na stronie internetowej Organizatora.

19. Bilet na Wydarzenie nie może być wykorzystywany w celach innych niż wstęp na Wydarzenie osoby wskazanej na Bilecie.

20. Zawierający umowę przez zakup Biletu udziela Organizatorowi nieodpłatną oraz dobrowolną zgodę na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Wydarzenia podczas trwania Wydarzenia, oraz po jego zakończeniu, w szczególności w materiałach fotograficznych i filmowych dotyczących przebiegu Wydarzenia. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej https://www.polishgraphicdesign.com i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach marketingowych. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Brak zgody należy zgłosić Organizatorowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@polishgraphicdesign.com lub info@warsawdesignlab.pl najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem Wydarzenia.

21. W celu otrzymania faktury VAT od sprzedaży Biletu konieczne jest wysłanie takiej informacji na adres e-mail: info@polishgraphicdesign.com w tytule wpisując unikalny numer Biletu, którego faktura VAT ma dotyczyć. W treści wiadomości e-mail należy podać dane do faktury.

22. Organizatora zastrzega sobie możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny termin w przypadku zagrożenia pandemicznego, gwałtownego wzrostu ilości zachorowań, pilnych zaleceń urzędowych i ograniczeń rządowych z pominięciem trybu 14 dni.

§4. Zasady organizacyjne oraz bezpieczeństwo

1. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie Uczestnikom:
a) nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
b) którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Uczestników;
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników;

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Warsztatów.

3. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, a w szczególności stosować się do zaleceń personelu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Warsztat.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zarezerwowane lub opłacone przez Uczestnika usługi hotelarskie, transportowe lub inne podobne w miejscu Wydarzenia.

6. Organizator informuje, że Uczestnicy Wydarzenia mogą być zobowiązani do przestrzegania regulaminów porządkowych lub innych podobnych, w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie.

7. Uczestnicy nie są uprawnieni do sporządzania zapisów video, głosowych, dźwiękowych oraz fotograficznych z występów prelegentów, oraz osób prowadzących Konferencję, chyba że Uczestnik otrzyma stosowną zgodę. Uprawnienie takie przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

8. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe uczestnika wydarzenia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) zostaną udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.

10. Uczestnikiem wydarzenia może być jedynie osoba, która wedle swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną lub nie przebywa na kwarantannie i pod nadzorem epidemiologicznym.

§5. Dane osobowe

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) Uczestnik Wydarzenia przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem danych osobowych uczestników Wydarzenia jest Organizator.
b) U Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować pod: numerem telefonu: +48 502220681.
c) Dane osobowe uczestników przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, jak również będą przetwarzane przez czas niezbędny dla dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Organizatora bądź przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych w zależności, który z tych okresów nastąpi później.
d) Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).
e) Odbiorcami danych osobowych Uczestników Wydarzenia mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto dane Uczestników Wydarzenia mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom odpowiedzialnym za publikację wizerunku na zasadach określonych w niniejszym dokumencie – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
f) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawdo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Wszelkie żądania związane z ochroną danych osobowych należy przesyłać na adres: info@polishgraphicdesign.com.
g) Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
h) Podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w Wydarzeniu.

2. W uzasadnionych przypadkach związanych z ustawami dotyczącymi zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu wirusa COVID-19, dane osobowe uczestnika wydarzenia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu) zostaną udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.

§6. Rezygnacja

1. Z powodu kosztów, jakie niesie za sobą organizacja Wydarzenia, Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot Opłaty – zarówno w całości lub w części – w przypadku:
a) rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Wydarzeniu w całości lub w części.
b) braku możliwości wzięcia udziału Uczestnika w Wydarzeniu, jeżeli wynika ono z przyczyn, za które odpowiedzialności Organizator nie ponosi.
c) niedopuszczenia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu z uwagi na niezgodność danych Uczestnika z danymi wskazanymi na Bilecie,
d) wyproszenia Uczestnika z Wydarzenia wynikającego z „Zasady organizacyjnych oraz bezpieczeństwo Wydarzenie”, o czym mowa w § 4.

§7. Reklamacja

1. Zawierający umowę ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Organizatora w ramach Wydarzenia.

2. Reklamacja powinna być złożona drogą elektroniczną na adres e-mail: info@polishgraphicdesign.com lub w formie pisemnej na adres: Design-Crit, Ludna 7/19, Warszawa 00-405.

3. Reklamacja musi zawierać dane osoby ją zgłaszającej (imię, nazwisko i adres zwrotny w przypadku reklamacji wysłanej drogą listową) oraz szczegółowy opis przyczyn reklamacji.

4. Organizator zwróci się z prośbą o uzupełnienie informacji, gdyby wymagało tego jej rozpatrzenie.

5. Reklamacja dotycząca przebiegu Wydarzenia może być złożona w terminie 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Operatora Serwisu bądź do Operatora Pocztowego.

6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a decyzja zostanie wysłana na adres podany przez zgłaszającego.

§7. Postanowienia Końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Zmiany będą wchodziły w życie w terminie ustalonym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia Uczestnikowi treści nowego regulaminu na stronie https://www.polishgraphicdesign.com oraz za pomocą wiadomości e-mail wysłanym na podany przez uczestnika adres przy rejestracji.

3. Uczestnik może zakwestionować wprowadzone w regulaminie zmiany, rozwiązując umowę zawartą wcześniej z Organizatorem.

4. W przypadku braku oficjalnego sprzeciwu ze strony użytkownika Organizator uznaje Regulamin za zaakceptowany w treści przedstawionej Uczestnikowi.

5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, której przedmiotem są usługi świadczone na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

7. Spory na tle Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sąd powszechny dla siedziby Organizatora.